-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ

-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Μιχαηλίδη 21, ΞΑΝΘΗ, Ξάνθη [Δήμος], Ξάνθη, 67100

  2541021020

Ξάνθη [Δήμος]