Όροι Χρήσης

Άνοιγμα σε PDF αρχείο

Εκτύπωση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. Εισαγωγή

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99 (ΑΦΜ 094019245, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 2410501000), (εφεξής «ΟΤΕ»), δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο «www.11888.gr» (εφεξής «11888.gr») , με σκοπό την παροχή στο κοινό υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου καθώς και πρόσθετων λειτουργιών κλεισίματος ραντεβού με επαγγελματίες επιλογής τους.

Ορισμοί

Για την κατανόηση των παρόντων γενικών όρων χρήσης του 11888.gr ακολουθούν οι εξής ορισμοί:

α. «Επισκέπτης»: κάθε μη εγγεγραμμένος χρήστης του 11888.gr

β. «Εγγεγραμμένος Χρήστης»: κάθε επισκέπτης που ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής με σκοπό την χρήση της λειτουργίας κλεισίματος ραντεβού με επαγγελματίες της επιλογής του.

γ. «Επαγγελματίας»: κάθε επαγγελματίας που αποσκοπεί στην παροχή των υπηρεσιών της επιχείρησης του μέσω της λειτουργίας κλεισίματος ραντεβού που παρέχεται μέσω του 11888.gr ή απλώς την προβολή της επιχείρησής του και προς τούτο ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του. Όπου στο εξής γίνεται αναφορά στον όρο Εγγεγραμμένος Χρήστης, επισημαίνεται ότι οι ανάλογες ρυθμίσεις αφορούν και τον Επαγγελματία, ενώ όπου απαιτείται γίνεται ειδική αναφορά στον ορισμό του Επαγγελματία.

2. Η χρήση του 11888.gr διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους (εφεξής «Όροι»), τους οποίους οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση τους συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

3. Τυχόν ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του 11888.gr που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από ανήλικους. Ο ΟΤΕ δεν φέρει ευθύνη αν, παρά τα παραπάνω, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση που είναι δυνατόν να θεωρηθεί ακατάλληλη για αυτούς.

4. Ο ΟΤΕ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους Όρους, ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με μόνη την έγγραφη ενσωμάτωση της τροποποίησης στο παρόν, χωρίς την ανάγκη τυχόν προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης.

5 Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του 11888.gr ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους Όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών, όπου ρυθμίζουν το ίδιο ζήτημα με διαφορετικό τρόπο.

Β. Περιεχόμενο -Ευθύνη

  1. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο των Όρων για τις υπηρεσίες του 11888.gr έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και ανανεώνεται και τροποποιείται συνεχώς. Ο ΟΤΕ λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο του 11888.gr να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Ο ΟΤΕ δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και δεν ευθύνεται έναντι του Εγγεγραμμένου Χρήστη ή/και του Επισκέπτη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα τους. 

  2. Το 11888.gr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση ο ΟΤΕ δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Εγγεγραμμένου Χρήστη, του Επισκέπτη ή τρίτου από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του 11888.gr ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών ή/και από τυχόν παράνομες πράξεις και παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.  Ως εκ τούτου οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επισκέπτες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του 11888.gr

  3. To 11888.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, τις πληροφορίες που διατίθενται, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και Επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, από το 11888.gr συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.

  4. Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Ο ΟΤΕ δε φέρει καμιά ευθύνη έναντι των Εγγεγραμμένων Χρηστών ή/και των Επισκεπτών, καθώς και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς αλλοδαπού, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου ,σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο ΟΤΕ δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ως εκ τούτου δε δύναται να του καταλογισθεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

  5. Ο ΟΤΕ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την καλή λειτουργία του 11888.gr, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Κατά συνέπεια, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επισκέπτες αποδέχονται ότι ο ΟΤΕ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Εγγεγραμμένων Χρηστών ή/και των Επισκεπτών , άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του 11888.gr, ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, ο OTE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη), προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους και την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, ο OTE διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του 11888.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

  6. Αν και ο OTE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του 11888.gr από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free) ή κακόβουλες επιθέσεις τρίτων. Συνεπώς κάθε Εγγεγραμμένος Χρήστης και Επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του 11888.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον τερματικό εξοπλισμό του.

Γ. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE id

1. Εγγραφή με δημιουργία COSMOTE id (για εγγεγραμμένους χρήστες)

O Εγγεγραμμένος Χρήστης που θέλει πρόσβαση στην υπηρεσία COSMOTE id πρέπει να δημιουργήσει κατάλληλους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username και password), που θα καλούνται εφεξής από κοινού «COSMOTE id», με τους οποίους έχει περαιτέρω τη δυνατότητα πρόσβασης στις ιστοσελίδες www.cosmote.gr, www.cosmote.gr /dealsforyou, www.cosmote.cloud.gr, www.germanos.gr, www.11888.gr του Ομίλου ΟΤΕ, με τους ίδιους κωδικούς μέσω της ευκολίας «single sign on». . Σε κάθε περίπτωση, ο Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να δημιουργήσει διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης ήτοι πολλαπλά COSMOTE id, έκαστο για την εγγραφή του σε κάθε ιστοσελίδα αντίστοιχα.

Για τους ήδη Εγγεγραμμένους στις ως άνω ιστοσελίδες Χρήστες ή/και στο My COSMOTE App δεν απαιτείται εκ νέου η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στο Μy COSΜOTE παρέχεται και θα ενεργοποιείται αυτόματα η ευκολία single sign on).

Ειδικότερα, για τη δημιουργία COSMOTE id ο Εγγεγραμμένος Χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής και στη συνέχεια είτε λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με τον σύνδεσμο (link) ενεργοποίησης, αν έχει καταχωρήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση ή SMS με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης («Οne Time Password/ OTP») αν έχει καταχωρήσει τον αριθμό κινητής σύνδεσής του και, ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία, ολοκληρώνει την εγγραφή του.

Για τους συνδρομητές των Εταιρειών που επιθυμούν να καταστούν Ταυτοποιημένοι Χρήστες, ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «3. Ταυτοποίηση».

Οι Εγγεγραμμένοι και οι Ταυτοποιημένοι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών COSMOTE, να πραγματοποιούν αγορές από το COSMOTE e-shop και να βλέπουν τις παραγγελίες τους μέσω του COSMOTE id τους.

Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τις COSMOTE υπηρεσίες τους με το COSMOTE id τους με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, όπως περιγράφεται παρακάτω στο κεφάλαιο «Ταυτοποίηση», για την πρόσβαση σε αυτές μέσω του My COSMOTE (λογαριασμοί, ανάλυση κλήσεων, υπηρεσίες κλπ).

Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες My COSMOTE App, έχουν επιπλέον τη δυνατότητα σύνδεσης στο My COSMOTE μέσω QR code, με την επιλογή «Είσοδος στο web» και σκανάρισμα του εμφανιζόμενου QR code στην οθόνη του υπολογιστή, χωρίς εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης.

Η διαγραφή του COSMOTE id γίνεται με υποβολή έγγραφου αιτήματος ή τηλεφωνικά στην Εξυπηρέτηση Πελατών 0COSMOTE τηλ.13888.

Οι Χρήστες (Εγγεγραμμένοι/Ταυτοποιημένοι) είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και αληθή δήλωση των στοιχείων που υποβάλλουν για τη δημιουργία COSMOTE id και τη σύνδεση των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις Εταιρείες με το COSMOTE id τους και υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις Εταιρείες για κάθε αλλαγή τους. Οι Χρήστες (Εγγεγραμμένοι/ Ταυτοποιημένοι) οφείλουν να διατηρούν ασφαλείς και απόρρητους τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με αυτούς και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τις Εταιρείες για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους Χρήστες από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Τα στοιχεία των προσωπικών κωδικών πρόσβασης δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Επιπλέον, πρόσβαση στο Μy COSMOTE μπορεί να παρέχεται στους συνδρομητές που έχουν καταχωρήσει επιτυχώς αίτημα ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-λογαριασμού) στο δίκτυο καταστημάτων COSMOTE – ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή στην Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE (13888)

2. Ταυτοποίηση – Σύνδεση υπηρεσιών με το COSMOTE id (για ταυτοποιημένους χρήστες)

Α) Ο Ταυτοποιημενος Χρήστης καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία μίας οποιασδήποτε ενεργής σύνδεσης στις εταιρείες στην αντίστοιχη φόρμα, ανάλογα με τον τύπο των συνδέσεων που κατέχει π. χ. σύνδεση κινητής ή σταθερής ή τηλεόρασης, ακολουθώντας τις οδηγίες και την αυτοματοποιημένη διαδικασία COSMOTE id .

Στην περίπτωση που ο Χρήστης έχει συναινέσει στην ενοποίηση των στοιχείων του και στην αμοιβαία επεξεργασία των αρχείων προσωπικών δεδομένων του από τις Εταιρείες, στο πλαίσιο της σταδιακής λειτουργικής ενοποίησής τους, με σκοπό τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών τους και την ενιαία εξυπηρέτηση των συνδρομητών τους, με την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης, αποκτά αυτόματα και ταυτόχρονα μέσω του My COSMOTE πρόσβαση στις πληροφορίες που αντιστοιχούν σε όλες τις ενεργές συνδέσεις του σταθερής, κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης κοκ, και συνακόλουθα πρόσβαση σε όλες τις λειτουργικές ενότητες του My COSMOTE (Συνδέσεις, Λογαριασμοί, Ανάλυση κλήσεων κ.λπ.).

Β) Εφόσον ο Χρήστης δεν έχει συναινέσει στην ενοποίηση των στοιχείων και στην αμοιβαία επεξεργασία των αρχείων προσωπικών δεδομένων του από τις Εταιρείες, ο Χρήστης συμπληρώνει τον αριθμό της κινητής του σύνδεσης ή τον αριθμό της σταθερής του σύνδεσης, ανάλογα με την Εταιρεία για την οποία επιθυμεί να ταυτοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση μόνο στα στοιχεία των υπηρεσιών της Εταιρείας για την οποία ταυτοποιήθηκε .

Με την επιλογή «Προσθήκη Σύνδεσης », ο Ταυτοποιημένος Χρήστης μπορεί να προσθέσει επιπλέον υπηρεσίες και συνδέσεις, ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία ταυτοποίησης COSMOTE id : α) στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται όλες οι συνδέσεις-υπηρεσίες της Εταιρείας για την οποία έχει ταυτοποιηθεί, β) στην περίπτωση που επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του My COSMOTE στα στοιχεία των υπηρεσιών και συνδέσεων της άλλης Εταιρείας, για την οποία δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, προκειμένου εφεξής να έχει αυτόματα ενιαία πρόσβαση στις πληροφορίες που αντιστοιχούν σε όλες τις συνδέσεις σταθερής, κινητής, τηλεόρασης κοκ ταυτόχρονα, γ) στην περίπτωση που ο Ταυτοποιημένος Χρήστης έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου σε συνδρομητή νομικό πρόσωπο και τα στοιχεία του έχουν γνωστοποιηθεί επισήμως στις Εταιρείες, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στο δικό του προσωπικό COSMOTE id τα στοιχεία των συνδέσεων του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί. Για τον σκοπό αυτό, ακολουθεί εκ νέου την αυτοματοποιημένη διαδικασία ταυτοποίησης εισάγοντας τα στοιχεία του νομικού προσώπου –συνδρομητή στα αντίστοιχα πεδία. Η πρόσβαση στα στοιχεία των υπηρεσιών και συνδέσεων του νομικού προσώπου αίρεται μόλις οι Εταιρείες ενημερωθούν από τον συνδρομητή -νομικό πρόσωπο για την αλλαγή στη νομιμοποίησή του.

Γ) Για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του Χρήστη απαιτείται εισαγωγή προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN), που γνωστοποιείται από τις Εταιρείες στον συνδρομητή, είτε με sms στο κινητό του τηλέφωνο είτε με φωνητικό μήνυμα στο σταθερό του τηλέφωνο, με σκοπό την επαλήθευση των λοιπών στοιχείων πρόσβασης, σε συνδυασμό με τα καταχωρημένα στις Εταιρείες στοιχεία του συνδρομητή.

Εναλλακτικά, ο Χρήστης θα μπορεί να προβεί σε μερική ταυτοποίηση, η οποία θα μπορεί να ολοκληρωθεί με εισαγωγή προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN), που γνωστοποιείται από τις Εταιρείες στον συνδρομητή, με sms σε κινητό τηλέφωνο του χρήστη που δεν ανήκει στην COSMOTE. Στην περίπτωση αυτή ο ταυτοποιημένος χρήστης θα αποκτά πρόσβαση σε όλες τις ενότητες My COSMOTE εκτός από την ανάλυση κλήσεων. Για να αποκτήσει πρόσβαση στην ανάλυση κλήσεων των συνδέσεών του στις Εταιρείες, θα πρέπει να ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης, με την εισαγωγή προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN), που γνωστοποιείται από τις Εταιρείες στον συνδρομητή, είτε με sms στο κινητό COSMOTE είτε με φωνητικό μήνυμα στο σταθερό τηλέφωνο COSMOTE, για το οποίο θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στην ανάλυση κλήσεων, με σκοπό την επαλήθευση των λοιπών στοιχείων πρόσβασης σε συνδυασμό με τα καταχωρημένα στις Εταιρείες στοιχεία του συνδρομητή.

Δ. Υποχρεώσεις Εγγεγραμμένων Χρηστών & Επισκεπτών

1. Τα ονόματα, εικόνες, οπτικοακουστικά έργα, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αφορούν στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτού, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και ανήκουν αποκλειστικά στον ΟΤΕ και τυχόν τρίτους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ειδικά το «www.11888.gr» συνιστά κατοχυρωμένο όνομα χώρου (domain name), το οποίο έχει εκχωρηθεί νόμιμα στον ΟΤΕ και διέπεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις περί ονομάτων χώρου.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και του περιεχομένου ενώ τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής και γραπτής άδειας του ΟΤΕ ή οιουδήποτε άλλου τρίτου δικαιούχου των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων.

3. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επισκέπτες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του 11888.gr , συμμορφούμενοι στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ,συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του11888.gr για:

- Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

- Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i ) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii ) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

- Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του 11888.gr , να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του ΟΤΕ ή τρίτων.

- Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου του ΟΤΕ.

- Να εμποδίσουν οποιονδήποτε Εγγεγραμμένο Χρήστη ή/και Επισκέπτη να έχει πρόσβαση στο 11888.gr ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από τον OTE.

- Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΟΤΕ.

- Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους Εγγεγραμμένους Χρήστες ή/και Επισκέπτες να χρησιμοποιούν το 11888.gr .

- Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των Εγγεγραμμένων Χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chat, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του 11888.gr που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο Εγγεγραμμένων Χρηστών.

- Να μη συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους Εγγεγραμμένους Χρήστες ή/και Επισκέπτες.

  1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης, αντίθετης με τα χρηστά ήθη και την καλή πίστη ή αντίθετης με τους ανωτέρω Όρους Χρήσης, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες ή/και Επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον OTE και κάθε θιγόμενο τρίτο, για κάθε τυχόν ζημία από τη χρήση αυτή. Επιπρόσθετα, ο ΟΤΕ θα έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του άμεσης φραγής πρόσβασης στο 11888.gr , μόνιμης ή προσωρινής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, ο ΟΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι Εγγεγραμμένων Χρηστών ή/και Επισκεπτών ή τρίτων. Η μη ενάσκηση από τον ΟΤΕ των εκ των Όρων Χρήσης δικαιωμάτων του, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Ε. Λειτουργία κλεισίματος ραντεβού με Επαγγελματία

1. Μέσω του 11888.gr παρέχεται ειδικό λογισμικό/πλατφόρμα προβολής των Επαγγελματιών που έχουν εγγραφεί σε αυτό για να παρέχουν δικές τους υπηρεσίες σε Εγγεγραμμένους Χρήστες, με σκοπό αυτοί να μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον Επαγγελματία της επιλογής τους. Ο Επαγγελματίας, προκειμένου να προβληθεί στο 11888.gr, οφείλει να συνάψει τη σχετική Αίτηση-Σύμβαση με τον ΟΤΕ, η οποία μπορεί να συναφθεί και μέσω του 11888.gr ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία. Κάθε Εγγεγραμμένος Χρήστης μπορεί να πλοηγείται στη μηχανή αναζήτησης της πλατφόρμας και να αναζητά τις υπηρεσίες που επιθυμεί να του προσφερθούν από τους Επαγγελματίες. Με έξυπνα εργαλεία αναζήτησης , όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ημερολόγιο διαθεσιμότητας ραντεβού, ιστορικό συνεργασίας με Επαγγελματίες και με την εισαγωγή δεδομένων από τους Επαγγελματίες ως προς το είδος και την περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρουν, δίνεται η δυνατότητα στον Εγγεγραμμένο Χρήστη να αναζητήσει επαγγελματία ανά κατηγορία υπηρεσιών, ειδικότερα χαρακτηριστικά και διάφορα είδη κριτηρίων (π.χ. γεωγραφικά). Η διαδικασία που ακολουθούν οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες μέσω της πλατφόρμας για το κλείσιμο ραντεβού είναι στην εξουσία διάθεσης των παραπάνω συμβαλλόμενων μερών (Εγγεγραμμένου Χρήστη και Επαγγελματία) .

2. Η εγγραφή επιτυγχάνεται με δημιουργία λογαριασμού μέσω κωδικού εισόδου (password) όπου απαιτείται η συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανόμενων της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και αριθμού κινητού τηλεφώνου. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες και οι Επαγγελματίες δηλώνουν ότι τα άνω δεδομένα είναι αληθή και πλήρη και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύουν αυτά τα δεδομένα πρόσβασης, καθώς η επιτυχής σύνδεση με την λειτουργία κλεισίματος ραντεβού είναι τεκμήριο χρήσης από τον ίδιους και όχι από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα. Ο ΟΤΕ δεν έχει πρόσβαση σε στοιχεία κωδικών εισόδου, συνεπώς δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε πιθανή μη εξουσιοδοτημένη ή εν γένει μη νόμιμη χρήση ή υποκλοπή τέτοιων στοιχείων πρόσβασης.

3. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες συναινούν με την εγγραφή στον διαδικτυακό τόπο «www.11888.gr» ότι ο ΟΤΕ μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας στους Επαγγελματίες, για τον προφανή σκοπό της εξυπηρέτησης της λειτουργίας κλεισίματος ραντεβού.

4. Ο Επαγγελματίας έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πιστότητα, πληρότητα και ακρίβεια του περιεχομένου που αναρτά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Εγγεγραμμένους Χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του. Ο ΟΤΕ δεν επεμβαίνει στα κείμενα και στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων των επαγγελματιών, στις περιγραφόμενες υπηρεσίες ή στο φωτογραφικό υλικό Σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής σχέσης μεταξύ του Εγγεγραμμένου Χρήστη και του Επαγγελματία, ο ΟΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη και η όποια διαφορά των παραπάνω συμβαλλόμενων μερών θα επιλυθεί απευθείας μεταξύ τους, χωρίς καμία παρέμβαση, μεσολάβηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους του ΟΤΕ. Κατά συνέπεια, ο ΟΤΕ δεν είναι αρμόδιος ούτε υποχρεωμένος να λάβει ή να επεξεργαστεί καταγγελίες, παράπονα ή κάθε είδους σχόλια Εγγεγραμμένων Χρηστών προς τους Επαγγελματίες ούτε να μεσολαβήσει ή να επιλύσει διαφωνίες μεταξύ τους.

5. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες οφείλουν να κάνουν ορθή χρήση της διαδικασίας για το κλείσιμο ραντεβού και αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Ο ΟΤΕ δεν έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των Εγγεγραμμένων Χρηστών ή μεταξύ Εγγεγραμμένων Χρηστών και Επαγγελματιών.

ΣΤ. Ανωτέρα βία

Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής του που απορρέει από τους Όρους, όταν η αδυναμία αυτή οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση του ΟΤΕ που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προληφθεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεις, απεργίες, βλάβες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εμφάνιση ιών κ.τ.λ.

Ζ. Cookies

Ο ΟΤΕ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των Εγγεγραμμένων Χρηστών και των Επισκεπτών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό κάθε Χρήστη/Επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον εξοπλισμό αυτό ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση της συσκευής με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης των Εγγεγραμμένων Χρηστών και των Επισκεπτών όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και ιστοσελίδων του ΟΤΕ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο Εγγεγραμμένος Χρήστης ή/και ο Επισκέπτης, το είδος της συσκευής, το λειτουργικό της σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης ή/και ο Επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser), κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Επισημαίνεται ότι εφόσον έχει απενεργοποιήσει την αποδοχή cookies , ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται. Είναι επίσης χρήσιμο να εγκαταστήσει κάποιο από τα πρόσθετα (add-ons ή plug-ins) διαχείρισης cookies, που είναι διαθέσιμα για τον φυλλομετρητή του, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε αυτά εγκαθίστανται.

Η. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Επισκεπτών, Εγγεγραμμένων Χρηστών και Επαγγελματιών, ισχύουν όσα αναγράφονται στην «Ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της υπηρεσίας 11888 (Data Privacy Notice)» στο (link).

Θ. Ενημέρωση και επικοινωνία για πληροφορίες και τυχόν παράπονα

Η ενημέρωση των Εγγεγραμμένων Χρηστών και Επισκεπτών από τον ΟΤΕ θα γίνεται μέσω ανακοινώσεων που ο ΟΤΕ θα τοποθετεί στον παρόντα διαδικτυακό του τόπο. Η επικοινωνία μεταξύ του ΟΤΕ και των Εγγεγραμμένων Χρηστών και Επισκεπτών για πληροφορίες και τυχόν παράπονα θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 11888@ote.gr. Οι παραπάνω με το παρόν συμφωνούν ότι κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου.

Επιπλέον, για κάθε τυχόν πρόβλημα που προκύπτει κατά τη λειτουργία του κλεισίματος ραντεβού ή άλλο ζήτημα, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται και στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών: 2106331188.

Ι. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με την παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντα διαδικτυακού τόπου , που τυχόν προκύψει είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας. Η επίσκεψη και χρήση του 11888.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.