Όροι χρήσης

Άνοιγμα σε PDF αρχείο

Εκτύπωση


Ο παρών διαδικτυακός τόπος ελέγχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99. Οι κατωτέρω όροι αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ο ΟΤΕ παρέχει στους χρήστες τις υπηρεσίες του μέσω του ομώνυμου διαδικτυακού τόπου «www.11888.gr». Η χρήση των υπηρεσιών αυτών προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων από το Xρήστη.

 1. 1. Τα ονόματα, εικόνες, οπτικοακουστικά έργα, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αφορούν στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτού, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον ΟΤΕ και τυχόν τρίτους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ειδικά το  «www.11888.gr» συνιστά κατοχυρωμένο όνομα χώρου (domain name), το οποίο έχει εκχωρηθεί νόμιμα στον ΟΤΕ και διέπεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις περί ονομάτων χώρου.

 2. 2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχo του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και του περιεχομένου και τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής και γραπτής άδειας του ΟΤΕ ή οιουδήποτε άλλου τρίτου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

 3. 3. Ο Χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και ανανεώνονται και τροποποιούνται συνεχώς. Ο ΟΤΕ λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Ο ΟΤΕ δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα τους. 

 4. 4. Το 11888.gr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση ο ΟΤΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως συμπεριλαμβανομένης της τυχόν ζημίας οιασδήποτε φύσεως του Χρήστη ή τρίτου από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν παράνομες πράξεις και παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

 5. 5. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του 11888.gr. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον ΟΤΕ από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

 6. 6. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, τις πληροφορίες που διατίθενται και την ορθότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο Χρήστης/επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 7. 7. Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Ο ΟΤΕ δε φέρει καμιά ευθύνη έναντι του Χρήστη, καθώς και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο ΟΤΕ δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ως εκ τούτου δε δύναται να του καταλογισθεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

 8. 8. Ο ΟΤΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

 9. 9. Διακοπή παροχής των υπηρεσιών

  
Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα και καταργεί μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο με μόνη την ανακοίνωση στο 11888.gr και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, την δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή και να διακόπτει την διάθεση του περιεχομένου στο Χρήστη που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση τoυ ότι παραβαίνει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή οποιαδήποτε διάταξη της ισχύουσας εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας ή/και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο ΟΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Χρήστη.

 10. 10. Ανωτέρα Βία

  Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, που οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση του ΟΤΕ που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προληφθεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, απεργίες, βλάβες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εμφάνιση ιών κ.τ.λ

 11. 11. Cookies


  Ο ΟΤΕ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ΟΤΕ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

  Ο επισκέπτης/ χρήστης του ΟΤΕ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


 12. 12. Ηλεκτρονική Επικοινωνία - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Η επικοινωνία μεταξύ του ΟΤΕ και του Χρήστη θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 11888@ote.gr και μέσω ανακοινώσεων που ο ΟΤΕ θα τοποθετεί στον παρόντα διαδικτυακό του τόπο. Ο Χρήστης, με το παρόν συμφωνεί ότι κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν ή να τροποποιηθούν τα προσωπικά του δεδομένα από το παρεχόμενο με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο περιεχόμενο, θα πρέπει να συμπληρώσει ενυπόγραφη σχετική δήλωση κατά τις υποδείξεις του ΟΤΕ που θα δοθούν μέσω της ανωτέρω επικοινωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών αυτών δεδομένων στο πλαίσιο παροχής και προώθησης των υπηρεσιών που παρέχει μέσω του www.11888.gr. Ο ΟΤΕ παρέχει τις παρούσες υπηρεσίες τηρώντας την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων διαδικτυακών τόπων τρίτων φορέων που ενδέχεται να συνδέονται με το 11888.gr. Ο Χρήστης παρακαλείται όπως ελέγχει τους παρόντες όρους για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται και αποδοχή των τυχόν αλλαγών

  Η Εταιρία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του site. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το site και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρία. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο site:

  • Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

  • Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του

  • Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του site και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα

  Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το site για κάθε αλλαγή ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη και αληθινά.

  Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στο site με σκοπό :

  • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους χρήστες του,

  • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,

  • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site,

  • την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.),

  • την εύρυθμη λειτουργία του site,

  • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

 13. 13. Η επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 14. 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

  
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση , αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με την παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντα διαδικτυακού τόπου , που τυχόν προκύψει είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας. Το παρόν αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ του ΟΤΕ και του Χρήστη του διαδικτυακού τόπου και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Οιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω όρων δύναται να επέλθει μονομερώς από τον ΟΤΕ, με μόνη την έγγραφη ενσωμάτωσή της στο παρόν, χωρίς την ανάγκη τυχόν προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του Χρήστη.