ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ ΛΕΝΗΣ-ΤΟ ΦΑΚΟΡΥΖΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ ΛΕΝΗΣ-ΤΟ ΦΑΚΟΡΥΖΟ

Παντοπωλεία

Ηρακλείτου 76, Αιγάλεω, Αττική, 12243

 6974555405 / 2105313336

  2105313336

  www.tofakoryzo.gr

Αιγάλεω

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Το 2011, ε­νά­ντια στις δυ­σοίω­νες ει­δή­σεις για την χώ­ρα μας, έ­φτια­ξα αυ­τή­ν την ε­πι­χεί­ρη­ση με την προ­σ­δο­κία να φέ­ρω την ποιό­τη­τα και το με­ρά­κι α­ν­θρώ­πων που με πο­λύ μό­χ­θο κα­τα­φέ­ρ­νουν να πα­ρά­γουν τα κα­λύ­τε­ρα και νο­στι­μό­τε­ρα α­γα­θά της Ελλη­νι­κής υ­παί­θρου, κο­ντά σας.