ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ-ΚΕΡΑ ΜΑΡΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ-ΚΕΡΑ ΜΑΡΙΟ

Ταβέρνες

Κεραμαριό, ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ, Μουζάκιο, Καρδίτσα, 43060

 6974758259 / 2445061470 / 2445061064

  2445061064

  http://www.keramario.gr/

Μουζάκιο

Δες στο Χάρτη